POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
www.betito.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem
danych jest Iryna Połoszczuk prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą BETITO Iryna Połoszczuk z siedzibą w Warszawie (03-140),
ul. Odkryta 4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,
NIP: 5422864636, REGON: 147343677, zwana dalej betito.pl.
3. betito.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania
prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
§ 1 Jak zbieramy dane?
1. betito.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością,
osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących
osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku, gdy Klienci
dokonują rejestracji konta w Sklepie Internetowym.
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient
podaje:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) datę urodzenia;
d) imię i nazwisko;

e) płeć.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może
zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
5. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest
dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
6. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być
pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP
przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy
Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ
systemu operacyjnego.
7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie
Internetowym.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym
dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego
konta i zarządzania tym kontem.
2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być
przekazywane Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu
dostarczenia zamówionych towarów.
3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych
i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także
administrowania Sklepem Internetowym.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Zapisywane są one przez betito.pl na komputerze osoby
odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na
to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której
pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo
wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą
plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez betito.pl
produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób
odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość
opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych
produktów w Sklepie Internetowym.
2. betito.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci

urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na

pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych

informacji poufnych z komputera Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania
lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputera Klientów.
3. betito.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia
sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki
której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego
ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,
w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co
umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. betito.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
społecznościowego facebook.com (administrator cookies
zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook
Ireland z siedzibą w Irlandii);
b) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
społecznościowego plus.google.com (administrator cookies
zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
c) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego
twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc.
z siedzibą w USA);
d) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem
serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator
cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość
ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Mozilla Firefox;
c) przeglądarka Chrome;
d) przeglądarka Safari;

e) przeglądarka Opera.
7. betito.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer
przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy
przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do
Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi
dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z
tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista
informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez
betito.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,
tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów
notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy
administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także
w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających
serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania
treści Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron
internetowych. betito.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady
ochrony prywatności na nich obowiązujące.
§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia
1. Dane osobowe zbierane przez betito.pl za pośrednictwem Sklepu
Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).
2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy betito.pl.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom
na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest
w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
4. betito.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany
dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji
w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są
po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.
betito.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył
obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie
danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia
odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez betito.pl
roszczeń od danego Klienta.
6. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił
w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie
nowego hasła. betito.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest
przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób
uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego
hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem
„Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta
w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres
poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany
w ostatniej zmianie profilu konta.
7. betito.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym
korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do
logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
§ 5 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym betito.pl poinformuje
Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
sklepbetito@gmail.com
3. Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2016 r.